امام حسین یک مرد آزاد یا یک راهزنِ دزد؟

??عقبه بن سمعان گوید: وقتی حسین از مکه درآمد فرستادگان عمرو بن سعید بن عاص به سالاری یحیی بن سعید راه او را گرفتند و گفتند: باز گرد، کجا میروی؟!... والخ

آنگاه حسین برفت تا به تنعیم رسید و کاروانی آنجا دید که از یمن می آید و بحیر بن ریسان حمیری که از جانب یزید عامل یمن بود برای وی فرستاده بود که پیش یزید میبردند.

حسین کاروان را بگرفت و همراه ببرد (کاروانی که متعلق به وی نبود را صاحب شد), پس از آن به شتر بانان گفت:

شما را مجبور نمیکنم، هر که خواهد با ما به عراق آید کرایه او را میدهیم و مصاحبتش را نیکو میداریم و هر که نخواهد همین جا از ما جدا شود کرایه او را به قدر مسافتی که پیموده میدهیم.

 

منبع: تاریخ الطبری، جلد پنجم، ص ۳۶۵ - ۳۵۶به تحقیق محمد ابراهیم، چاپ دارالمعارف مصر

??حسین ابن علی در راه کربلا به کاروانی متعلق به عامل یزید در یمن بر میخورد که اقلامی را برای یزید به دمشق میبرده است. ایشان کاروان را توقیف کرده و اموال آن را صاحب شده و با رأفت اسلامی به شتربانان میفرماید دوست دارید بار را برای من تا عراق بیاورید، دوست ندارید برید.

- خوب در اینجا ذکر نکاتی حائز اهمیت است.

??اولاً اینکه این امام معصوم و عاری از گناه! مگر برای امر به معروف نرفته بود؟ خوب چرا سر راه دست به دزدی و راهزنی میزند؟؟

??دوما اگر ایشان امام است و علم غیب دارد چرا به دوستانش توضیح نداد که من برای شهید شدن میروم؟؟

??اصلاً مگر ایشان برای انجام فریضه الهی نمیرفت, خوب چرا باید اطرافیانش به ایشان اعلام خطر میکردند؟؟

??باز هم میبینم که تمامی این داستان دروغی بیش نیست و امام حسین نیز مانند باقی اجدادش یک راهزن و دزد بوده که برای در دست گرفتن خلافت و ریاست به راه افتاد ولی عموزاده هایش از او زرنگتر بودند و سر از تنش جدا کردند.

پاسخ

عمربن سعید از طرف یزید امیرالحاج شد و به بهانه حج از شام به مکه آمد ، دستور داشت امام را دستگیر به نزد یزید بفرستد . امام برای جلوگیری از هتک حرمت مکه ، حج را به عمره تبدیل و از مکه خارج شد. چندبار لشکر فرستاد تا امام را دستگیر کنند ولی موفق نشد.

امام  کاروان تجاری یزید را مصادره کرد تا هم عدم مشروعیت حکومت یزید را اعلام کند  هم راه برای وابستگان به یزید، ناامن شود. به افراد کاروان هم فرمود: هر کس بخواهد با ما به عراق بیاید، کرایه کاملش را خواهیم داد و با او رفتار خوب خواهیم داشت و هر کس هم بخواهد جدا شود، کرایه‏اش را تا اینجا می‏پردازیم. برخی جدا شدند، بعضی هم همراه امام آمدند. حضرت با این شیوه هم ضربه اقتصادی به حکومت یزید زد و هم از افراد دشمن، جذب نیرو کرد. کدام راهزن با کاروان غارت کرده چنین برخوردی می کند؟

/ 0 نظر / 56 بازدید