افسانه حشاشین، فرقه اسماعیلیه

اصل شبهه

طبق کتاب افسانه های حشاشین، اولین امام نزاری که در غیبت بود یعنی حسن دوم چهارمین حاکم قلعه الموت ظهور کرد، به پیروانش اجازه آزادی در انجام احکام شرعی داد. یعنی پیروانش به جایی رسیدند که توانستند معنای واقعی قیامت رادرک کنند.

منظور از قیامت و غیبت و بهشت چیست؟

آیا منجی شما تا حالا ظهور کرده یا هنوز منتظرین؟

چگونه در دوران قیامت حسن دوم در دنیا، بهشت برای اسماعیلیان واقعیت پیدا کرده بود؟

چراپس از آزاد سازی احکام شرعی توسط حسن دوم دوباره احکام شرعی واجب شد؟

حقیقت روحانی چه بود که فقط اسماعیلیان نزاری می توانستند آنرا در کنند؟

 

پاسخ

اول : قیامت از نظر مسلمانان همان است که قرآن معرفی کرده ، روزی که همه در پیشگاه خداوند حاضر می شوند و ...... این مرحله مربوط به بعد از مرگ انسان و بعد از عالم برزخ است . (نساء- 87) بنابراین تا انسان زنده است قیامت اتفاق نیفتاده که قابل درک (مادی) باشد اما با استدلال های عقلانی و شواهد قرآنی قابل درک و اثبات است .

دوم : غیبت یکی از سنت های الهی است و نزد شیعه امام دوازدهم تا زمانیکه شرایط ظهور فراهم شود، در پرده غیبت بسر می برد. بنابراین اینکه پرسیده شودتا حالا ظهور کرده یا نه ؟ پرسشی بی معناست.

 

سوم : فرقه اسماعیلیه نظرات باطلی نسبت به عقاید اسلام ( قرآن ، بهشت و دوزخ ، امامت ) دارند اما در تعالیم ظاهری چندان تفاوتی با تعالیم امامیه ندارد. آنان احکام عملی و شرعی اسلام( نماز و روزه و خمس) را باور دارند.

 

حسن دوم (فرزند محمد بن کیا) عقاید و نظراتی در این فرقه بدعت گذاشت .رفتار و نظریاتش در زمان حیات پدر با مخالفت شدید او روبرو شد تا جائیکه پدرش ناچار شد 250 نفر از کسانیکه تحت تاثیر او قرار گرفته بودند در الموت به قتل برساند و 250 نفر را هم اخراج کرد . اما بعد از مرگ پدر او با رفتارهایی که از خود نشان داد ، به عنوان امام ظاهر پذیرفته شد و اینگونه عقاید انحرافی او در مورد قیامت و برداشته شدن تکلیف از دوش پیروانش مورد استقبال قرار گرفت .  اما رهبر بعدی این فرقه حسن سوم نظریه اعلام قیامتِ را مردود دانست و به پیروان خود دستور داد که به شریعت بازگردند.   

 

بنابراین آنچه مربوط به این دوره ( حسن دوم) بر اسماعیلیان گذشته ، انحرافی در عقیده اسماعیلیان محسوب می شده که توسط رهبر بعدی اصلاح شده .

/ 0 نظر / 15 بازدید