رضا شاه: ببینید وقتی اومدم تا وقتی رفتم چه گندی به این مملکت زدم.

ﺩﺭ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻣﺮﮐﺰﯼ، ﺍﻣﯿﺮ ﻣﻮﯾﺪ ﺳﻮﺍﺩ ﮐﻮﻫﯽ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯿﮑﺮﺩ...

ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺷﺮﻗﯽ ﻭ ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ در دست ﺩﻭ ﻃﺎیفه ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺑﻮﺩ...

ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﯽ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﻣﻌﺰﺯ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩﯼ ﻭ ﺍﯾﻞ ﺷﺎﺩﻟﻮ ﺑﻮﺩ...

ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﻫﻢ ﻣﺮﺯ ﺑﺎ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻣﺎﮐﻮﺋﯽ ﺑﻮﺩ...

ﻏﺮﺏ ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ ﻭ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺁﻗﺎ ﺳﻤﯿﺘﻘﻮ(اسماعیل شکاک) ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺭﺍ ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻡ ﻣﯽﮐﺮﺩ...

ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ در ﺩﺳﺖ ﺍﯾﻞ بزرگ ﺷﺎﻫﺴﻮﻥ ﻭ ﻫﻤﺪﺍﻥ در ﺩﺳﺖ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐﺮﺩ ﺑﻮﺩ...

ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻠﻮﭺ ﻫﺎ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ، ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻥ ﺳﺮﮐﺮﺩﻩ ﺑﻠﻮﭺﻫﺎ ﺳﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽﺯﺩ ﻭ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﯾﺎﺭ ﺭﺳﺘﻢ ﺩﺳﺘﺎﻥ نیز ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪ...

ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺮ ﻧﺸﯿﻦِ ﻣﺴﺘﻘﻞِ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ،

 ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﻭﯾﺰﺍ میگرفتند ﻭ ﺍﻣﯿﺮ ﺁﻧﺠﺎ(شیخ خزعل) ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻧﻤﯽﺩﺍﺩ...

ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺍ ﻏﺎﺭﺕ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ...

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺤﻞ ﺟﻮﻻﻥ ﯾﺎﻏﯿﺎﻥ ﻭ ﻟﺮﻫﺎﯼ ﺷﻮﺭﺷﯽ ﺑﻮﺩ،

ﻧﺎﯾﺐ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﺷﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺑﺎﺝ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻫﺮ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻭﺍ ﻣﯽﺩﺍﺷﺖ...!

ﺷﻤﺎﻝ ﮐﺸﻮﺭ در ﺩﺳﺖ ﺭﻭﺱ ﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ جنوب ﺩﺳﺖ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﺎ!

ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ ﺍﺳﮑﻨﺎﺱ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﭼﺎﭖ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣـﻖِ ﺗـﻮﺣـّﺶ، ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ...

ﺗﺮﺍﺧﻢ ﻭ ﺳﻮﺯﺍﮎ ﻭ ﻣﺎﻻﺭﯾﺎ نه ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩِ ﯾﮏ "ﮐﺸﻮﺭ" ﺑﯿﺪﺍﺩ ﻣﯿﮑﺮﺩ...

%95 ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻧﺸﯿﻦ ﯾﺎ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﺁﻥ ﺍﻧﺪﮎ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﻫﻢ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻧﺪﺍﺷﺖ...

%98 مردم ، ﺳﻮﺍﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ...

ﺭﺍﻩ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺩﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﻮﺩ...

ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ...

ﺍﺭﺗﺶ ﻭ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ﺷﯿﻼﺕ ﻭ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻭ ﮔﻤﺮﮎ ﻭ ...

در ﺩﺳﺖ ﺍﺟﻨﺒﯽ ﺑﻮﺩ...

ﺍﯾﺮﺍﻥ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﺶ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺿﺮﺑﺖ ﺁﺧﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ بودند ، ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﯾﺎ ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ...؟!

ﻭ ....

ﻫـﻨﮕـﺎﻣـﯽ ﮐـــﻪ ﻣـﻦ ﻣـﯽﺭﻓـــﺘﻢ :

ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﯼ بانک های ﻣﻠﯽ ﻭ ﺳﭙﻪ و رهنی (مسکن) و زراعتی(کشاورزی) ، ﺍﺭﺗﺶ ﻧﻮﯾﻦ ،

(ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ،ﻫﻮﺍﯾﯽ،ﺯﻣﯿﻨﯽ)

 ﺭﺍﺩﯾﻮ ، ﻣﺪﺭﺳﻪ ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ ، ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ، بیمارستان، ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎﻥ ، ﮊﺍﻧﺪﺍﺭﻣﺮﯼ ، ﺩﺍﻧﺸﺴﺮﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ملی ، ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺳﺎﺯﯼ ، ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ، ﺑﯿﻤﻪ ، ﻣﻮﺯﻩ ، فرودگاه ، ﻓﺪﺭﺍﺳﯿﻮﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻭ.....شده بود،

ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯﺍﺕ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻟﻐﻮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ...

 ﺯﻧﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ...

 ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺍﺳﮑﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ، ﺧﺎﻧﺴﺎﻻﺭﯼ ﺑﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ،

ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎ ﮐﻪ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻭ ﻣﮑﺘﺐﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪِ ﺍﺣﯿﺎﯼ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ 16 ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻧﻔﺖ ﺑـﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﺪﻡ...!

ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ میگویید؛ ﺑﯽﺳﻮﺍﺩِ ﻗﻠﺪﺭ !؟ِ

ﺗﺮﯾﺎﮐﯽ؟!

ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﻣﻦ ﺑﯽﺳﻮﺍﺩ ﻭ

 ﻗﻠﺪﺭ ﺑﻮﺩﻡ ،

 ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻓﯿﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﮐﺮﺩم ، ِﺗﺮﯾﺎﮐﯽ ﺑﻮﺩﻡ ؛

حال بگویید....

ﺷﻤﺎ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﺍﻥِ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﻓﺘﻪ

 ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾـﺮﺍﻥ ﭼـﻪ ﮐﺮﺩﯾﺪ...!؟.

4 مرداد درگذشت رضاشاه کبیر پهلوی(پدر راستین ایران نوین و حافظ ایران قدیم) روح بزرگوارش شاد...

 

پاسخ

 

وقتی اومدم

 

  می‌خواستم سلسله قاجاریه را از میان بردارم و حکومت جمهوری برپا کنم،  میرزا کوچک خان که محبوبیت  بین  مردم داشت، می‌توانست به هدفم کمک کند. اما وقتی مذاکرات به شکست انجامید ناچار شدم با حمایت تسلیحاتی انگلیس و حضور افسران انگلیسی همه شون رو بکشم  [i]

حتی اونایی که خودشون رو تسلیم کرده بودند.( مثل دکتر حشمت)[ii]

 

در اواخر دوره قاجار نارضایتی از دستگاه حکومت و ضعف مدیریتی حاکم بر جامعه موجب شکل گیری قدرتهای محله ای در مناطق مختلف کشور شده بود . منم برای تثبیت پایه های حکومتم و یکپارچه کردن کشورمجبوربودم به این وضعیت خاتمه بدهم . [iii] کاری هم نداشتم که این قدرتهای محلی خوب بودن مثل سردار معزز حاکم بجنورد[iv] یا بد بودن مثل شیخ خزعل

البته انگلیسیها خیلی کمکم کردند ولی  در مبارزه با شیخ خزعل  نه تنها کمکی نکردند بلکه چون منافعشون از طریق این یاغی تامین می شد مخالفت هم می کرد ند.

پیش خودمون بمونه سرکوبی چند تا از یاغی های معروف دوران صفویه [v](ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻥ ﺳﺮﮐﺮﺩﻩ ﺑﻠﻮﭺﻫﺎ   ) و دوران احمد شاه ( نایب حسین کاشی [vi]هم به اسم خودم زدم بلکه کارنامه ام درخشان بشه

 تازه لغوکاپیتولاسیون  هم به اسم خودم تموم کردم . خیلی ها نمی دونن ماجرا چی بود. یکسال بعد ازباطل شدن همه قراردادهای دوران قاجاررسما ا لغو کاپیتولاسیون رو اعلام کردم البته ابلاغیه هایی به بعضی سفارتخانه‌های اروپایی از جمله آلمان، انگلستان، هلند، سوئیس و... ارسال کردم و در آن حقوق ویژه و مزایای سیاسی،‌ اقتصادی و قضایی کشورهای متبوع آنها محترم شمرده شد.  گفتم نکنه از من دلگیر شده باشن خواستم مطمئن بشن اعلام لغو کاپیتولاسیون، صرفا جنبه تبلیغ وجهه ضداستعماری برای خودم بوده[vii]

درمورد احداث بانک ملی  باید بگم این بانک  نتوانست در مقابل بانک شاهی مقاومت کند. چون بانک شاهی اولاً امتیاز چاپ و نشر اسکناس را بعهده داشت. ثانیاً در هر شهری دارای شعبه بود و حال این‌که بانک ملی این‌گونه نبود. ثالثاً اسکناس‌های هر شهری نام آن شهر چاپ شده بود و خرج کردن این اسکناس در شهر دیگری نیاز به کسر چهار شاهی برای هر یک تومان بود. رابعاً این‌که روی پول‌های شاهی تصویر ناصرالدین‌شاه چاپ شده بود  خیلی سخت بود تصویر ناصرالدین شاه روی پول ببینم اما طبق قرارداد، می‌بایست تا پایان مهلت قانونی قرارداد صبر می‌کردم. ناچارشدم  250 هزار لیره (یک سی‌ام بودجه‌ی کل مملکت ) به عنوان خسارت پرداخت کنم تا بتونم  امیتاز چاپ و نشر اسکناس را برای بانک ملی بگیرم. [viii]

عشایر را اجبارا اسکان دادم [ix](یعنی آنها وارد زندگی شهرنشینی شدند. به این ترتیب  جمعیت شهرها افزایش یافت [x]

 

 قیام مردم در مسجد گوهرشاد در اعتراض به کشف حجاب را مقتدرانه سرکوب کردم به  سربازانم فرمان دادم مردمی  که در خانه خدا در پناه امام رضا (ع) جمع شده بودند،   محاصره و به سویشان آتش گشودند ( در حالی که درهای مسجد به روی مردم بسته شده بود و امکان خارج شدن از مسجد را نداشتند) 

 

 من مانند شاهان بی لیاقت قاجار حرمسرای عریض و طویل نداشتم و یا مانند آنها یا بسیاری دیگر از فرمانروایان ایران به دنبال خوش گذرانی و تن پروری نبوده اما شهوت و عطش عجیبی نسبت به ملک و زمین داشتم،. من فقط 10 در صد از کل زمین های ایران را به نام خود داشتم! حتی گاهی می دیدی که کل یک روستا به نام من بود!   بیشتر این زمین ها از مردم بینوا به زور می گرفتم ، و وای به حال کسی که در مقابل خواسته من  برای واگذار کردن زمینش   مقاومت میکرد.[xi]

روزی که رفتم

کشورم کامل به اشغال متفقین درآمده بود

کشور م رو به دست ولیعهد عیاش 22 ساله رها کردم

سیاست مذهب زدایی من ریشه دوانده بود. چون اصالت اسلامی برای من غیر قابل تحمل بود ما باید هویت ایرانی خود را در قالب فرهنگ غرب حفظ می کردیم

 

حجاب را از سر زنان برداشتم و تخم بی حیایی در نهاد جامعه آنچنان پاشیدم که سالهای بعد با اندک نم و رطوبتی به بار می نشیند

پوشش مردان را تغییر دادم ، نمادهای غرب زدگی در جامعه رونق گرفته بود

ریشه کنی مالاریا[xii] و تراخم[xiii] و ...  را برای بعدازانقلاب تون گذاشتم

 

دختری مثل اشرف براتون به یادگار گذاشتم که برای فساد[xiv] و بی بندو باری و قاچاق مواد مخدر[xv] کافی سرآمد  همه مردان بوالهوس و فاسد روزگار بود

 

 

 

 

بقیه دروغ هایی که گفتم شما می دونید قبلاٌ افشا کردید.

http://marafat.persianblog.ir/post/74/

 

 

 

 


[i] https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

[ii] دنسترویل علی‌رغم جنگ با میرزا، او را مردی بزرگ و وطن پرست معرفی کرده است( امپریالیزم انگلیس در ایران و قفقاز، ژنرال دنسترویل، یادداشتهای ژنرال دنسترویل در سال۱۹۱۸-۱۹۱۷)

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C

 

[iii]http://pahlaviha.pchi.ir/show.php?page=contents&id=18601

[iv]http://www.donya-e-eqtesad.com/news/430129/

 

[v]https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86

[vi]https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86

[vii] (  در سال 1828 به موجب عهدنامه ترکمنچای از طرف دولت روسیه تزاری کاپیتولاسیون به ایران تحمیل شد و پس از آن انگلستان و سایر کشورهای اروپایی هم این امتیاز را برای خود قائل شدند) محمود طلوعی، فرهنگ جامع سیاسی (تهران: علم، 1372 ، ص 682.)

بعداز انقلاب اکتبر 1917، شوروی در سال 1920 قرارداد را به طور یکطرفه لغو کرد. «بعد از لغو قرارداد توسط شوروی بقیه کشورها هم شامل لغو قرارداد شدند. امریکا آخرین کشوری بود که قرارداد را لغو کرد؛ حتی اعتراض هم کرد که قرارداد نباید لغو شود.»(
19
اردیبهشت 1306، وزارتخارجه ایران در اعلامیه‌ای لغو کاپیتولاسیون را در ایران اعلام کرد. این اعلامیه یک سال پس از تاجگذاری رضاشاه انتشار یافت و یک سال پس از انتشار، کلیه عهدنامه‌ها و قراردادهایی که در دوران قاجار، امتیازاتی را برای دولت‌های خارجی در نظر گرفته بود، باطل اعلام شد. به دنبال آن

http://15khordad42.ir/show.php?page=article&id=6

 

[viii]

http://www.siasi.porsemani.ir/content/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%9B-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%9F

 

[ix]قدرت بالقوه عشایر ایرانی خطر جدی برای دولت محسوب می شد)

 

[x]بتبع آن مشکلات خاص شهرنشینی به وجود آمد و هم این یکجانشین شدن عشایر از نظر اقتصادی و تولید محصولات دامی و لبنی که بخش عمده آن توسط عشایر تولید میشد، خسارات فراوانی به دنبال داشت.)

 

[xi]http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=%2075769

 

[xii]

http://vista.ir/content/76379/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

[xiii]http://farabih.tums.ac.ir/node/753

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931119001343

 

[xiv] فردوست می گوید" اگر قرار شود لیست مردانی که در دوران 37 ساله‌ی سلطنت محمدرضا با اشرفرابطه داشتند تهیه شود علی‌رغم دشواری و غیرممکن بودن کار، چون حتی خود او نیز ممکن است همه را به یاد نیاورد، مسلماً لیست طویلی خواهد شد"

http://www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/110823071222.html

 

 

[xv]

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C

 

/ 1 نظر / 51 بازدید
متین

سلام وبلاگتون عاليه فقط يه مشکلي که داره يکم سنگينه يعني دير باز ميشه در کل خوب بود _ حتما يه سر به ما بزنيد که خيلي خوشحال ميشيم[گل]