عقد موقت سمبل جایگاه زن در تشیع شده؟!!!!!!!!!!!!

 

محمد بن مسلم گوید: امام باقر ع درباره زن موقت فرمود: همسر موقت جزو چهار زن عقدى نیست، نه طلاق داده مى شود و نه إرث مى برد، بلکه فقط زوجه اجاره اى است.(فروع کافى، جلد ۶،ص ٣٩٢)

غیاث بن ابراهیم گوید: امام صادق ع فرمود: ایرادى ندارد که انسان بین دو کنیز و دو زن آزاد بخوابد، همانا که همسران به منزله بازیچه هستند.(فروع کافى، جلد ۶، ص ۶۵١)

پاسخ

 

این شبهه با عنوان « جایگاه زن در جهان تشیع » مطرح شده  توجه به چند نکته :

 

اول: با چند روایت در مورد عقد موقت که مربوط به احکام عقد موقت می شود ، سعی شده زن را بی ارزش نشان دهد. در صورتی که جایگاه زن در اسلام و بخصوص تشیع بسیار والا است.

توصیه می شود کتاب « زن در آیینه جمال و جلال » اثر ارزشمند آیت الله جوادی آملی مطالعه شود.

همچنین سایت هایی که مسلمان شدن زنان اروپایی را بررسی کرده از جمله:

http://www.irannaz.com/news_detail_176.html

و

http://www.didehbancenter.com/fa/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%82/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B9%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87.html

 

دوم : عقد موقت  ، در نفس خود حمایتی از زن و دفاع از حریم زن است . زیرا

 اولاٌ : هیچکس نمی تواند زن را اجبار به عقد کند ، پس هر زن با رضایت خود این شرایط را می پذیرد.

ثانیاٌ : ازدواج است ولی با شرایط خاص و محدودیت هایی که  جلو آزادی های لجام گسیخته و بی بندو باری ها را می گیرد .

ثالثاٌ : تکلیف فرزندان در این ازدواج مشخص است .

http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/2689/6581/76704/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%D8%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7

این شرایط را مقایسه کنید با جوامعی که بین زن و مرد رابطه های نامشروع  برقرار می شود . زنها در این روابط قربانی هستند، بیشترین آسیب های روحی و جسمی دیده اند و سرپرست فرزندانی می شوند که پدران آنها را نمی شناسند

 

 

http://www.hawzah.net/fa/Question/View/63947/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%B5%DB%8C%D8%BA%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA

/ 0 نظر / 9 بازدید