تغییر قبله یعنی خدا مکان دارد؟!!!!!

و تو می دانی که خدا در همه جاست.

و از رگ گردن به من وتو نزدیکتر.

واین تکه های سنگ و خاک واین مساجد محترم نمادند.

پس امروز  ای مسلمان با تکیه بر عقل و احساس و دیانتت ، حج ات را از عربستان به سرزمین خودت باز گردان که خدا همینجاست .

پاسخ:

 1 پیامبر (ص) به این نتیجه نرسید قبله را تغییر دهد فرمان خدا و حکمت الهی بود زیرا پیامبر (ص) فقط مجری امر خداست.

2 نماز رو به قبله به معنای مکان برای خدا نیست که با تغییر قبله مکان خدا تغییر کرده باشد.

3 حکم حج زیارت مسجد و سنگ نیست  بلکه فواید سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی  ، اعتقادی و... برای مسلمانان دارد. به عنوان نمونه، منشا بسیاری از بیداری ها و نقش حج در  انقلاب ها و ... غیرقابل کتمان است.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید