درآمد مستقیم رهبری ...........

اصل شبهه

آیت الله خامنه ای: هر چهار پسرم مستاجر هستند و از مترو استفاده می کنند.

 طبق گزارش رئیس بانک مرکزی (آقای بهمنی) به دستور مستقیم مقام رهبری یک میلیارد و 600 میلیون یورو از درآمد نفتی به حساب مجتبی خامنه ای واریز شده است.

 پاسخ

اول : این ادعا تنها در  سایت جرس منتشر شده  

این سایت در جریان فتنه 88 در راستای حمایت ازجنبش سبز شروع به کار کرده و حتی از افشای نام هیئت تحریریه خود نیز خودداری می کند . اخبار این سایت مصداق آیه شریفه « ان جائکم فاسق بناء فتبینوا » ( هرگاه فاسقی برای شما خبر آورد ، پس ابتدا بررسی کنید) می باشد و در دروغ پردازی و تهمت زنی جهت تضعیف باورهای مردم ابایی ندارد.چنانچه در مواردی  دروغهایش افشا شده است .

دوم : اعتراف مهاجرانی به عنوان منتقد رهبری و از مخالفان نظام ، مبنی بر پاک بودن رهبری و فرزندانش که حتی یک نقطه خاکستری در زندگی شان نیست ، بر کذب بودن این ادعا کافیست.

سوم : مطالعه بیوگرافی فرزندان رهبری برای قضاوت وجدان های سالم کافیست.


/ 0 نظر / 10 بازدید