نسل سوخته ایم ... ولی سوخته از عشق !!!!!!!!!!!

ﻧﺴﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﯿﻦ ﺑﺪ ﻭ ﺑﺪﺗﺮ

ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ

ﺧﺸﮑﯿﺪ، ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻭﺍﺑﺮﻫﺎﻧﺒﺎﺭﯾﺪ

ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻭ ﺷﯿﺮ ﺑﺎ ﻫﻢﮐﻮﺭﺱ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ

ﺩﻝ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺩﺍﺩﯾﻢ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ

ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪﺭﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ

ﻧﺴﻞ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺷﺘﻪ

ﻧﺴﻞ ﺩﻋﻮﺍ ﺳﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﺘﺮﻭ

ﻧﺴﻞ ﺩﻭﯾﺪﻥ ﭘﺸﺖ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻭ ﭼﭙﯿﺪﻥﺗﻮﯼ ﺗﺎﮐﺴﯽ

ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﻟﮕﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻗﯿﺐ ﻭ ﮔﺬﺷﺘﻦﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺍﻭﻥ

ﻧﺴﻞ ﺩﯾﺪﻥ ﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ، ﺧﻮﺍﺳﺘﻦﻭﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻦ، ﺭﻓﺘﻦ ﻭ ﻧﺮﺳﯿﺪﻥ

ﻧﺴﻞ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﺵ ﺑﺮ ﺩﻝﻣﺎﻧﺪ

ﻧﺴﻞ ﺁﻫﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﺳﻮﺯﻧﺎﮎ

ﻧﺴﻞ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮﺏ

ﻧﺴﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻨﺒﺎﻥ ﻭ ﺧﻤﯿﺮ ﺩﻧﺪﺍﻥ ...

ﻧﺴﻞ ﻃﻼﻕ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺩﺭﺻﺪ

ﻧﺴﻞ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ

ﻧﺴﻞ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺩﻟﺘﻨﮕﻰ

ﻧﺴﻞ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻥ ﺟﺮﺃﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯﻧﺪﺍﺷﺘﻦ

ﻧﺴﻞ ﮐﺶ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺮﺱﺳﺮﺑﺎﺯﯼ

ﻧﺴﻞ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺩﻝ ﺑﺎ ﺩﯾﻮﺍﺭ

ﻧﺴﻞ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻃﻌﻢ ﻟﺐ ﻫﺎﯾﯽﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ فراموش نشد

ﻧﺴﻞ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺳﺮ ﺩﻭ ﺭﺍﻫﯽ

ﻧﺴﻞ ﻋﻘﺪﻩ ﯼ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪﻥﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻥﺷﻨﯿﺪﻩ ﺷﺪﻥ

ﻧﺴﻞ ﺑﻐﺾ،ﻧﺎﻟﻪ،ﺿﺠﻪﺳﮓ ﺩﻭ ﺯﺩﯾﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻏﺎﺯ ﺭﺍﻫﯽ ﮐﻪ

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻫﺰﺍﺭﻫﺎ ﺑﻪﺁﺧﺮ ﺧﻄﺶ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ

ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﺪ ..

نسل من ازت بیزارم....

پاسخ

نسل مزخرفی بودیم .....

آن قدر مزخرف که .....

شاه شرابخوار و زناکاررا سایه خدا می دانستیم

قبول کرده بودیم غرب سرور ماست...

نسلی که آنقدر در جهل نگه داشته شده بود که نمی دانست

داره به خودش فحش می ده

فریاد می زد آمریکا آپولو می سازه

ایران آفتابه سازه

نسل آرزوهای کوچک

آن قدر کوچک که رویای رفتن به دانشگاه هم در سر نداشت

نسلی که دانشجویانش زیر قدم های مهمانان آمریکایی ذبح می شدند

نسلی که یا طعم شکنجه ساواک را باید می چشید یا ابرز سرسپردگی

نسلی که به او یاد داده بودند شادی یعنی رقص در کاباره

نسلی که دختران با حیا « امل» بودند

نسلی که جسم زنانش در خدمت مردان هرزه جامعه شد

نسلی که جوانانش در « کاخ جوانان» به فساد کشانده شدند

نسلی که برای ملی شدن نفتش باید با دولت خود می جنگید

نسل مواد مخدر

نسل مشروبات الکلی

نسل کاباره و فساد

نسل مملکت تک حزبی

نسل فساد د ر جشن هنرش

نسل فحشا در سینما

نسلی که نفهمید المپیاد و مسابقات بین المللی چیست

نسلی که وارداتش پزشکان هندی و  پاکستانی بودند

نسل خفقان

نسلی که بیداریش هم خواب بود

نسلی که سگ آمریکایی از شاه او مقامی برتر داشت

اما شدیم.......

نسل فریاد برسر طاغوت

نسل بیدارو هشیار

نسل انرژی هسته ای

نسل سلولهای بنیادی

نسل فناوری و نانو و....

نسل « ما می توانیم»

نسل « ما تا آخر ایستاده ایم»

نسلی که خواب ابرقدرتها را در هم آشفت

 نسلی که خاورمیانه را به هم ریخت

نسلی که تحریم ها هم او را به زانو در نیاورد

نسل غواصان دست بسته ی بی ادعا

نسل شهدای گمنام

نسل قاسم سلیمانی ها

نسل حامی مقاومت

نسل « مرگ براسرائیل»

نسل ...

نسل...

نسل من ازت متشکرم .....

 

/ 0 نظر / 16 بازدید