مقایسه جنگ و صلح در اسلام و زرتشت

اخلاق زرتشتی در برخورد با مخالفان نشان از سختگیری پیغمبر بردشمنان دین و ایین او دارد .

 ??کسانی به دروغ فراگیری ایین زرتشت را صرفا در صلح کامل و تبلیغ پیغمبر در فضای ارام معرفی میکنند . این گفتار بنا به گزاره های صریح گاثاها قابل قبول نیست .چراکه گاثاها از جنگهای گسترده بین پیروان راستی و دورغپرستان خبر میدهد جنگهایی که بعد از پیوستن گشتاسب شاه بوقوع پیوسته است.

??« این از تو میپرسم ، درست بمن بگو، ای اهورا: پس ایا تو بر آن توانا هستی که بمانجی راستی مرا پناه دهی ، آنکاه که دو سپاهناسازگار بهم رسند، از روی آن پیمانی که تو بر آن استوار خواهی بود، ای مزدا بکدام یک از دو [=سپاه]، به کی پیروزی خواهی داد؟»44/15

 ?? درهات46 بند2 زرتشت پس از چندین سال ؟! تبلیغ ، علت عدم پذیرش ایینش را فقر و ناداری خود معرفی میکند و همچنین وی برای پذیرش ایین از سوی مردم ، پذیرش ان توسط بزرگان قوم را شرط اساسی می داند (49/7) بدیهی است ازانجا که بزرگان قوم در برقراری ایین قدیم منافعی دارند و بیش از رعایا بدان وابسته و دلبسته اند هرگز ایین اجدادی خود را براحتی ترک نمی کنند. پس کدامین راه برای به ایین دراوردن مردمان باقی می ماند؟ چنانکه در هات43بند14 گذشت تنها راه ستیز است و باحتمال بسیار ستیز با بزرگان اقوام و فبایل اریایی.

?? نحوه برقراری صلح از دیدگاه اشوزرتشت

« آنانیکه زشت کردارند ناگزیر از فریفتارانند لاجرم محکوم بزوال گردند همگی فریاد و خروش براورند ، شهریار نیکی باید تا آنانرا گرافتار ساخته بخاک و خون درکشد و این چنین در مملکت خرم، صلح برقرار دارد سزاوار است که ان (خدای) بزرگتر از همه آنان رابشکنج دراورد و فورا بزنجیر مرگ دچارشان سازد» یا « اینچنی بدکرداران فریفته باشند و باسیب رها گشته ، همگان خروش برآرند ، بکند از شهریاران خوب او(مزدا) شکست و گزند(به آنان رساند)، و رامش (=صلح mmj) از آنان بدههای شاد دهد و زود باشد آنان را آن کسی که بزگتر است با بند مرگ برنج اندر کشد» 53/8

مقایسه کنید با قران : و اگر دشمنان به صلح گرایند، تو هم به صلح گراى، و بر خدا توکل کن، که یقیناً او شنوا و داناست. انعام61

?? بدی به دروغپرستان یک فریضه است که خشنودی مزدا را درپی دارد

 درهات51بند21 سخن از گفتار و کردار و رفتار نیک بود ! شعاری جذاب و دلربا ، که از شعارهای تبلیغاتی/سیاسی اینان دربرخورد با جدینان نیز بشمار میرود، اگر از بحثِِ ِ معنی ومفهوم نیک بودن در ایین زرتشت ، بدین معنی که بکدامین رفتار و کردار با کدامین کسان نیکی گفته میشود ؟ بگذریم . دراینجا میبنیم بدی و ستیز باگفتار و کردار و پندار با دروغ پرستان یک عمل مستحب اگر نگوییم لازم شمرده شده است بنابراین نمیتوان گفتار و کردار و پندار نیک را به رفتار با همه ی ادیان گسترش داد .

 «فرشته نماینده منش ارام ، خود پیغمبر نموده اندرز دهند: نباید چنان رفتار کرد که پیروان دروغ را خوش و پیروان راستی را ناخوش اید»43/15

نیز مقایسه کنید با : «مبادا دشمنی با گروهی شما را بران دارد که عدالت نکنید» مائده8 + « برای خدا شهادت دهید(کار کنید) حتی اگر بزیان خودتان باشد» نسا135

??ارزوی زرتشت نابودی بددینان و مخالفان

??کسی که بیاری پیراون راستی نپیوندد ، دروغ پرست است

?? بندو دشمن سرسخت اشوزتشت، و نفرین پیغمبر بر او

« ایدودن دیرگاهی است که "بندو" بزرگتر ستیزه جوی من است، منی که گمراهان را از راستی خوشنود ساختن خواهم ای مزدا. با پاداش نیک بسوی من آی مرا پناه بخش. اورا، ای بهمن با مرگ دریاب» 49/1

مقایسه کنید با قران : تَبَّتْ یَدا أَبی‏ لَهَبٍ وَ تَبَّ (1) مسد1

?? نفرین بردیگر دشمنانش

«کسی که خیال دارد دودمان مرا تباه کند مبادا که از کردارش آسیب بمن رسد ، بشود که کلیه صدمه خصومتش بخود او متوجه گردد بطوریکه زندگانی خوب نه زشت از او دور کند ای مزدا» یا«کسی که در سر دارد بهستی من اسیب اورد مکناد که از کردارهایش بمنرنجی رسد آن (کردارها) برگشته به اورسد با ازارها بخود او ، همۀ آن ازارها، انچنان که از زندگی خوش بی بهره ماند نه از ندگی بد، ای مزدا» 46/8

مقایسه کنید با قران : کسانی که خدا و رسول خدا را ازار میدهمد در دنیا و اخرت از رحمت خدا بدورند و خداوند عذابی سخت برای انان مهیا نموده (احزاب 57) + «باید مؤمنان عفو و صفح پیشه کنند و از بدیها درگذرند، آیا دوست نمى‏دارید که خدا هم در حق شما مغفرت (و احسان) فرماید؟ و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.» نور22+ «بدی را بابهترین صورت پاسخ ده » فصلت34

??هرنوع ارتباط با دروغ پرستان ممنوع و حرام است :

«...کسیکه طرفدار آیین درست است (باید) باآنانیکه با دروغ پرستان درآمیزشند اعتنایی نکند..» یا«...(انکه) از برای سود رسانیدن آفریده شده است،راستگفتار آمیزش با دروغپرست ننگرد..»49/9

مقایسه کنید باقران ، سوره ممتحنه ایه -8-۹: «خداوند شمارا از معاشرت و همزیستی با کسانی که با شما در امر دین نجنگیده و شمارا از شهر و دیارتان اوره نساخته اند منع نمیکند که به انها نیکی کرده و به عدالت رفتار کنید»

توضیحات تکمیلی و مستندات در آدرس زیر

ناگفته های ایران باستان - جنگ در دین زرتشت

http://iranbastan1.blogfa.com/tag/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA

 

/ 0 نظر / 23 بازدید